Írás: Vásárlási cédula, ill. egyszerű közlések leírása ("Was tragen Biewalalander nicht?")

7. TÉMAKÖR: Lakás, környezet (1. Lektion in Pass auf! 2)

Szókincs: Bútorok, költözés (Bett, Bad, Küchenschrank, Liege, Stuhl, Teppich, packen, umziehen, mitnehmen)német magántanár budapest xix ker ár ft

Nyelvtani fogalomkörök: Az elváló igekötős igék, "müssen", szem. névmások tárgy-esete 1. sz. 3, sz.1 "ihn, sie, es'": irányok: hová kérdésre auf, in + tárgyeset Beszédszándékok: A dolgok leírása, kérés, tetszés-nem tetszés kifejezése Készségfejlesztés: Hallásértés: egyszerű szövegből fontos információ kiszűrése német tanár kispest ár ft

Olvasás: A szöveg olvasása ("Wir ziehen um", "Wohin kommt der Hemd?") után fontos információk megtalálása

írás: Szoba-, lakásleírás, listakészítés igékből a vers alapján.ungarisch privatunterricht budapest 19. bezirk

8. TÉMAKÖR:  Az iskola világa (2. Lektion in Pass auf! 2)

Szókincs: Az iskola, osztályterem bemutatása, tantárgyak, órarend (Klassenzimmer, Bank, Tafel, denken, zeigen, sprechen, streng, leise, laut)orosz nyelvoktatás xix. ker ár ft

Nyelvtani fogalomkörök: A segédigék Präteritumja: "war, hatte", konnte, wollte, musste. A személyes névmás tárgyesete.

Beszédszándékok: Érdeklődés, kívánságok kifejezése,nemértés kifejezése Készségfejlesztés: A hallott szöveg alapján véleményformálás a történtekről ("Die Fahrradpumpe")html tanár budapest

Olvasás: Kérdések alapján a lényeg megtalálása. Aktualizálás: Und wie ist das in deiner Schule?' ("Die neue Schule", "Die Sitzordnung", "Neu in der Klasse")

1. TÉMAKÖR: Barátság, ajándékozás (3. Lektion in Pass auf! 2)photoshop tanár 19 ker

Szókincs: Születésnap, hobbik (klettern, sammeln, schenken, Geschenk, Rollschuh, Hamster)

Nyelvtani fogalomkörök: A főnevek és a személyes névmások részesesete. "mögen"

Beszédszándékok: Személyek leírása, bemutatása, elbeszélés. A kérdezés gyakorlása:német tanár kőbánya

Interjú: Wer... Was... Wen... Wem... Wie... Wann... Wie viel...?

Készségfejlesztés: Hallásértés: Interjú alapján személyleírás készítése

Olvasás: Fontos információk megtalálása a szövegben ("Das Geburtstagsgeschenk")

írás: Levélírás, rövid írásos bemutatkozás, személyi adatlapok kitöltése

NÉMET

Első idegen nyelv GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAorosz tanár 9. ker

9-12. évfolyam

Célok és feladatok a kerettanterv alapján a 12. évfolyam végéig

A 9, évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, képesek az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportosan aktívan részt venni. De továbbra is fontos motivációjuk fenntartása, fejlesztése. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen a számukra ismert témakörökben, egyszerű helyzetekben tudnak már kommunikálni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényeget, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni,

A 12. évfolyam végére a diákoknak a B1-B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük. Az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt cserélniük, hosszabb szöveget megérteniük és létrehozniuk.

Ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már megengedi, hogy a többi tantárgynál nemérintett, új anyagot is feldolgozzanak. Továbbra is fontos az önálló olvasás és a tanórán kívüli nyelvi hatások beépítése. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. Cél, hogy a 12. évfolyam végére a diákok elsajátítsák az önálló nyelvtanuláshoz szükséges nyelvtanulási stratégiákat. (ld. az Európa Tanács idevonatkozó idegen nyelvi szintleírásait)

Fejlesztési követelmények a kerettanterv alapján a 12. évfolyam végére

A tanuló tudjon ismert témakörben, szóban és írásban információi cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását szinten tartja, és érdeklődési területéhez igazodva fejleszti. Nyelvtudása segítségével képes informálódni más országokról, kapcsolatot tud kialakítani és ápolni más anyanyelvűekkel.

KMK, die

Die Kultusministerkonferenz (KMK) ist ein Zusammenschluss der Landesminister, die für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständig sind. Der Kultusministerkonferenz kommt eine große Bedeutung bei der Abstimmung der Länder zu, wenn es um Angelegenheiten von überregionaler Bedeutung geht. Zu ihren Kernaufgaben gehören die Vereinbarung über die Vergleichbarkeit von Zeugnissen und Abschlüssen in den Ländern und die Sicherung von Qualitätsstandards in Schule, Berufsbildung und Hochschule. Die KMK vertritt die gerneinsamen Interessen der Länder gegenüber dem Bund und der Europäischen Union.

Konrektor, der

Stellvertreter des Rektors.

Kulturhoheit der Länder, die

Jedes Bundesland macht seine eigenen Gesetze für die Schulen. Deshalb gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, was Inhalt und Organisation des Unterrichts betrifft.

Legasthenie, die

Eine Lese- und/oder Schreibschwäche oder in manchen Fällen -störung bei Kindern, die normal oder sogar überdurchschnittlich intelligent sind.

Lehramtsanwarter, der

Jemand, der im Anschluss an sein Studium eine Ausbildung (Referendariat) macht um Lehrer zu werden.

Lehramtsprüfungen, die

Um Lehrer zu werden, muss man in Deutschland zwei staatliche Prüfungen machen. Die erste Prüfung schließt das Studium an der Universität ab, die zweite machen die Lehramtsanwarter nach ihrem Referendariat.

Lehrplan, der

Eine Bestimmung, die das Kultusministerium eines Bundeslandes erlasst. In dieser Bestimmung werden Ziele, Themen, Inhalte und Vorschlage für den Unterricht festgehalten.

Medien, die

Kommunikationsmittel, die zur Unterstützung und Optimierung im Unterricht eingesetzt werden, z.B. Video, Film, Dias, Tonaufnahmen, Computer, Tageslichtprojektor.

Montessori-Pädagogik, die