12. A többszörösen összetett, hat szótagnál hosszabb szóösszetételek helyesírására a mozgószabályt egyre gyakrabban kell alkalmaznunk. Ha feloldjuk e jelöletlen szerkezeteket, esetleg túlságosan hosszú jelölt szószerkezeteket kapunk, melyek a szakemberek véleménye szerint ×felelnek meg a terminológia tömörségi követelményeinek. E tömör szóalakokkal azonban gyakran csupán a tükörfordításokat „legalizáljuk”.

fordítás übersetzung

Példák: természetierőforrás–gazdálkodás / gazdálkodás természeti erőforrásokkal; folyékonyszennyezőanyag–kibocsátás / folyékony szennyezőanyagok kibocsátása; településiszilárdhulladék–lerakóhely / a települési szilárdhulladék lerakóhelye

onlinemarketing ungarisch deutsch

13. A két nyelv és a nyelvtan ismerete mellett a színvonalas szakfordításhoz nagyon fontos a kellő szakmai tudás. Durva hibának minősül, ha valaki összekeveri a fajt a fajtával, sugárszennyezés helyett sugárfertőzésről ír, vagy×tudja, mi a különbség a súly és a tömeg között, pedig ez már általános iskolai fizikai tananyag. Ez utóbbi szópár használata azonban, látszólagos egyszerűsége ellenére,×kevés problémát szül, mert a súly szó – amely helyett a kg és váltóegységei esetében a tömeg szó használa­ta kötelező – több más kifejezésünkbe is beivódott, és itt nehezen cserélhető a tömegre. Az ezermagtömeg kifejezés pl.×okoz problémát, szaknyelvünkben már igen szépen el is terjedt. A tömegveszteség is könnyen megszokható. Más a helyzet azon­ban olyan kifejezésekkel, mint a súlylökés, a súlytalanság, a súlyos, a súlypont stb. Azt hiszem, fordítóként gondban lennék, ha tömeglökésről, tömegtelenségről, tömegesről, tömegpontról stb. kellene írnom. német fordító

14. Néhány szaknyelvi kifejezés fordításakor feltétlenül alkalmaznunk kell valamelyik lexikai átváltási műveletet.

Példa: period of dependcnce és dependency – a szülőktől függés, az utódok önál­lóvá válása, fiókanevelési időszak (Schmidt András közlése)

übersetzungen ungarisch deutsch

15. Hamis barát a terminológiában, avagy az európai nyúl mint egzotikus állat. Szakszövegben ritkán találkozunk olyan terminológiai „egységgel”, melyet egyazon szövegen belül sem lehet egységesen fordítani. Alábbi példánk azonban ilyen: hol fel kell bontani, hol pedig több variációban cserélni kell a szó jelentését.

Példa: Az ,exotic’ szó magyar jelentése: egzotikus, tengerentúli, forró égövi. Az idegen fajoknak azonban csak egy része származik a trópusokról. Különösen fontos ennek tudatosítása, amikor a szöveg felett látható ábra a szarvasmarha, a kecs­ke, a sertés, a ló, a szamár, a kutya, a macska és a patkány elterjedését illusztrálja. Ilyenkor meglehetősen furcsa lenne az exotic szó fordítása egzotikusra. Az alábbiakban az angol exotic kifejezés fordításait olvashatjuk különböző szaknyelvi kollokációkban, ugyanazon szakcikkből:

Environmental Damage and Exotic Species

fordítások német

A betelepülő és túlszaporodó fajok által a környezetben okozott kár

The most common reason for a species to become extinct is biological pullution – the invasion of its habitat by an exotic species.

Egy faj kihalásának leggyakoribb oka a biológiai szennyezés: amikor egy betelepülő élőlény elfoglalja annak élőhelyét.

Many of the most scrious problems in the world in terms of environmental destruction and economic damage are not caused by abundant native species but rather by exotic species. The rest of this chapter will deal with exotic species – the problems they have caused, methods to stop their spread, and ways to eradicate or control their populations.

A legtöbb természeti kártételt és gazdasági veszteséget a világon×az őshonos fajok elszaporodása, hanem inkább az idegen fajok megjelenése okozza. A fejezet további része a tájidegen fajokkal foglalkozik, azzal, hogy milyen problémákat okoztak eddig, hogyan lehet megakadályozni terjedésüket, és hogyan lehel kiirtani vagy szabályozni állományukat.ungarisch übersetzer

fordítóiroda német

Exotic, introduced, invasive, nonindigenous, alien, or nonnative species are terms used interchangeably to describe an animal living outside its normal range. They are even sometimes referred to as „biological pollution”. Temple (1992) defined an exotic species as one that exists outside its natural range as a result of human activity. In contrast, a native or indigenous species is one that occurs within its „normal range” or the area that it occupied be before the arrival of Europeans.

német fordítás

Idegen, betelepített, inváziós,×őshonos,×honos... Szinonim szavak, mely­eket normális életterükön kívül is megtalálható állatok leírására használunk. Néhán­yan „biológiai szennyezésnek” is hívják őket. Temple (1992) a következőképpen határozza meg az idegen faj fogalmát: olyan faj, mely az emberi behatás következ­tében természetes életterén kívül is él. Ezzel szemben egy honos vagy őshonos faj „normális életterében” található meg, vagy azon a területen, melyen az, európaiak megérkezése előtt élt.

Distribution of exotic mammals ont he Galapagos Islands (Adapted from Barnett 1986). A Galapagos–szigetekre betelepült emlősök elterjedése (Barnett (1986) adatai alapján). Mute swans, an exotic species in North America, produce mixed emotions in people. Az Észak–Amerikában tájidegen fajnak számító bütykös hattyú vegyes érzelmeket kelt az emberekben.

Controlling Populations of Exotic Animals

Hogyan szabályozzuk a betelepült fajok populációit?

Using Myxomatosis to Control Exotic Rabbits in Australia

A mixomatózis felhasználása Ausztráliában az üregi nyulak állománynagyságának szabályozására. (egyéb forrás: European rabbit: üregi nyúl)

A szövegben az 'exotic' jelző tehát egyszerre jelöl inváziós (Szentesi 1997), vagyis őshonos, de túlzottan elszaporodó és betelepült vagy behurcolt idegen vagy tájidegen fajokat, melyeket a magyar fordításban a szövegkörnyezetnek megfelelően különböző jelentésekkel fordítunk. Magyaronszágon az 1996. évi LIII. törvény a következőképpen különíti el az őshonos és×őshonos fajokat:

8. § (2) Őshonosak mindazok a vadon elő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát–medence természetföldrajzi régiójában –×behurcolás vagy betelepítés eredményeként – élnek, illetve éltek.

social media német marketing

(3)  Behurcoltak vagy betelepítettek azok az élő szervezetek, amelyek az ember×tudatos (behurcolás) vagy tudatos (betelepítés) tevékenysége folytán váltak a ha­zai élővilág részévé.

(4) Tájidegen fajok azok az élő szervezetek, melyek növény– és állatföldrajzi szem­pontból×minősülnek őshonosnak, és megtelepedésük, alkalmazkodásuk esetén a hazai életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására károsan módosíthatják.